Een terugkeer in de
maak

De zoektocht naar nieuwe mogelijkheden

Polygon 5
Polygon 2

Uitval van een medewerker komt altijd ongelegen. Er is zorg om de medewerker en het brengt kosten en wettelijke verplichtingen vanuit de Wet verbetering poortwachter met zich mee. Wij adviseren bij deze verplichtingen en begeleiden de zoektocht naar nieuw passend werk buiten de organisatie.

Re-integratie mogelijkheden

Re-integratie, een veeleisend én intensief traject

Er is sprake van re-integratie 2e spoor wanneer er géén kans is op een structurele terugkeer in de eigen of een andere functie in de organisatie. Een 2e spoortraject moet uiterlijk binnen zes weken na de Eerstejaarsevaluatie worden opgestart, afhankelijk van het advies van de bedrijfsarts inzake de belasting/belastbaarheid van de medewerker.

Tijdens het traject worden activiteiten ingezet die de kans op een nieuwe baan vergroten. Dit is een ingrijpend traject dat ook wettelijke verplichtingen met zich meebrengt. Zo krijg je aan het einde van de loondoorbetalingsperiode te maken met toetsing van het re-integratieverslag door UWV. Mocht het niet lukken om de medewerker elders te plaatsen, dan is een adequaat traject én goede dossiervorming essentieel om loonsanctie te voorkomen.

UWV-proof

MEPD ondersteunt bij het uitvoeren en vastleggen van een UWV-proof traject. We werken conform de Werkwijzer Poortwachter UWV en doen dit op persoonlijke, positieve wijze. We focussen op de mogelijkheden die de medewerker heeft en stimuleren zijn of haar terugkeer in het arbeidsproces.

Een haalbaarheidsonderzoek geeft uitkomst of een 2e spoortraject zinvol is voor de zieke medewerker. Dit beantwoordt de vraag of de medewerker bemiddelbaar is (of kan worden).

Kunnen wij jouw organisatie helpen bij re-integratie?

Gerelateerd nieuws
Veelgestelde vragen

Medewerkers die ziek worden, zijn meestal binnen een paar dagen weer op de been. Maar het kan voorkomen dat een medewerker langer uit de roulatie is. Werkgever en werknemer moeten in dat geval beiden werken aan een effectieve re-integratie. 

Het is niet prettig als een medewerker langdurig ziek is. Zowel voor werknemer, als werkgever, die daardoor een medewerker mist. Het is daarom goed als er alles aan gedaan wordt om een zieke medewerker weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Dat heet re-integratie. Terugkeer naar werk kan op twee manieren plaatsvinden:

Re-integratie eerste spoor – De medewerker keert terug bij zijn huidige werkgever. Eventueel in een nieuwe of aangepaste functie.

Re-integratie tweede spoor – De medewerker kan niet meer terecht bij zijn huidige werkgever en krijgt passend werk bij een andere werkgever.

Zowel werkgever als de zieke medewerker is verantwoordelijk voor de re-integratie. Dat betekent dat zij er beiden alles aan moeten doen om het verzuim door ziekte zo kort mogelijk te maken. Hierbij moeten ze zich laten ondersteunen door een gecertificeerd verzuimbedrijf. Dat kan een arbodienst maar ook een ander gespecialiseerd bedrijf zijn. De bedrijfsarts stelt vast wat de medewerker medisch gezien nog aan werk kan verrichten.

Om instroom in de WIA te voorkomen en te zorgen voor een snelle en effectieve re-integratie is de Wet verbetering poortwachter in werking getreden. Deze schrijft voor wat werkgever en medewerker moeten doen bij dreigend langdurig verzuim.

Zowel werkgever als medewerker hebben verplichtingen, die beginnen in de eerste week van de ziekmelding.

Voor het eerste jaar:

  • Ziektegevallen moeten uiterlijk binnen één week na de eerste ziektedag worden gemeld bij de arbodienst of bedrijfsarts.
  • Is de medewerker zes weken ziek, dan moet door de arbodienst of bedrijfsarts een probleemanalyse worden gemaakt. Hierin staat waarom de medewerker niet meer kan werken, wat zijn mogelijkheden tot herstel zijn en wanneer hij het werk weer denkt te kunnen hervatten.
  • Binnen acht weken na de ziekmelding of uiterlijk twee weken na de probleemanalyse stelt de werkgever in overleg met de werknemer een Plan van Aanpak (PvA) op. In dit plan staat beschreven wat beiden gaan doen om de medewerker weer aan het werk te krijgen. Het PvA is een onderdeel van het re-integratiedossier.
  • Is er sprake van dreigend langdurig verzuim, dan moet de werkgever een re-integratiedossier bijhouden. Hierin staan het verloop van de ziekte en alle activiteiten die beiden hebben ondernomen om terugkeer naar werk mogelijk te maken.
  • Iedere zes weken moet de werkgever de voortgang met de medewerker bespreken.
  • Samen met de medewerker kiest de werkgever een casemanager. Deze persoon begeleidt en controleert de uitvoering van het PvA.
  • In de 42e week moet de werkgever de medewerker ziek melden bij het UWV.

Na een jaar:

  • Blijft de medewerker onverhoopt lang ziek, dan volgt tussen week 46 en 52 een eerstejaarsevaluatie. Werkgever en medewerker evalueren het afgelopen jaar en stellen vast welk re-integratieresultaat ze in het tweede ziektejaar willen behalen en hoe ze dat gaan doen.
  • Is de medewerker na twintig maanden nog niet volledig aan de slag, dan stelt de werkgever in overleg met de medewerker een re-integratieverslag op. Hierin staan alle afspraken en concrete resultaten van de geplande werkhervatting.
  • Hebben alle inspanningen niet geleid tot terugkeer naar het werk, dan ontvangt de medewerker in de 87e week een WIA-aanvraagformulier van het UWV. Dit formulier moet hij binnen drie weken terug sturen aan het UWV. Snel daarna beoordeelt UWV het re-integratieverslag en voert het een WIA-keuring uit en start de WIA-uitkering indien aan de wettelijke voorwaarden is voldaan.

Indien noodzakelijk moet de werkgever het werk, de werkplek en/of de arbeidsmiddelen van de medewerker aanpassen.

Een medewerker laten terugkeren in het werkproces is een veeleisend traject. Zeker na een langere periode van afwezigheid. Het is voor alle betrokkenen van belang om de medewerker zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen. Dit re-integratieproces is via de Wet verbetering Poortwachter geregeld. De wettelijke verplichtingen, die erbij komen kijken, maakt het intensief.

MEPD ondersteunt bij het uitvoeren en vastleggen van een UWV-proof traject. We werken conform de Werkwijzer van UWV en doen dit op persoonlijke wijze. Uitgangspunt is de ervaring (en de beperkingen) van de medewerker in combinatie met onze arbeidsmarktkennis. Wij helpen en kijken samen met werkgever, medewerker en bedrijfsarts naar alle mogelijkheden. We volgen daarbij twee sporen: óf dezelfde functie in hetzelfde bedrijf al dan niet aangepast (1e spoor) óf passend werk bij een andere werkgever (2e spoor). Stapsgewijs zorgen we voor re-integratie. We houden hierbij rekening met alle belangen. Geen eindeloze trajecten en taaie rapporten, maar een directe aanpak met heldere stappen vooruit.

Hoe kunnen wij jouw bedrijf verder helpen?